Regulamin


W TEGOROCZNEJ V EDYCJI FESITWALU BIESZCZADY POD ŻAGLEM 2018 

!!!niniejszy regulamin nie obowiązuje ze względu na brak koncertu konkursowego!!!


REGULAMIN IV EDYCJI FESTIWALU „BIESZCZADY POD ŻAGLEM” 2017
11 – 12 sierpnia 2017 r.


ORGANIZATOR FESTIWALU:
Fundacja Niewidomych Żeglarzy „Ślepa Kura" z siedzibą w Warszawie.

 

DANE KONTAKTOWE:
e-mail: kontakt@slepakura.com
http://www.bieszczadypodzaglem.pl
Kontakt w sprawach związanych z festiwalem:
Paweł Pruszkowski, tel. 602 730 732

PRZY WSPÓŁPRACY:
Urząd Gminy w Solinie z/s w Polańczyku oraz Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku

 

REGULAMIN UDZIAŁU W KONKURSIE


W ramach IV edycji festiwalu „Bieszczady pod Żaglem” 2017 w Polańczyku przeprowadzony zostanie konkurs wokalno-muzyczny nawiązujący do tematyki festiwalu – piosenki żeglarskiej i turystycznej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie IV Festiwalu „Bieszczady pod Żaglem” 2017 jest spełnienie wymogów poniższego regulaminu.

 

UCZESTNICY KONKURSU:

 • W konkursie uczestniczyć mogą soliści oraz zespoły muzyczne śpiewające piosenki zgodne z tematyką festiwalu – szanty, muzyka żeglarska, morska, turystyczna, poezja śpiewana.
 • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna na występ w konkursie. Organizator zastrzega, że dzieci podczas trwania festiwalu „Bieszczady pod Żaglem” 2017 muszą być pod opieką osoby dorosłej lub opiekuna. (Wzór oświadczenia znajduje się w formularzu zgłoszeniowym)
 • Uczestnikami konkursu mogą zostać soliści oraz zespoły muzyczne z kraju oraz z zagranicy.

 

WARUNKI UCZESTNISTWA:

- Dostarczenie wypełnionych i podpisanych formularzy Zgłoszenie wykonawcy oraz Oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (do pobrania na stronie http://www.bieszczadypodzaglem.pl/regulamin/ )
- Wyszczególnienie autorów tekstów piosenek oraz muzyki przy każdym tytule utworu wskazanego jako biorący udział w konkursie.
- Dobór repertuaru nawiązujący do tematyki festiwalu. W programie artystycznym dopuszcza się własne aranżacje utworów oraz piosenkę autorską.
- Przesłanie demo w formacie mp3 z programem artystycznym wykonawcy (nie krótszego niż 10 minut).

 

 • Zgłoszenie, oświadczenie o prawach autorskich oraz nagrania należy przesyłać drogą elektroniczną
  na adres: kontakt@slepakura.com
 • Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań audio upływa 15 VI 2017 r.
 • Komisja kwalifikująca zespoły do konkursu po zapoznaniu się ze zgłoszeniami oraz nagraniami audio w terminie 7 dni ogłosi kandydatów festiwalu. Uczestnicy powiadomieni zostaną drogą mailową i/lub telefoniczną.


ETAPY FESTIWALU

 • Od 1 I 2017 do 15 VI 2017 – przyjmowanie zgłoszeń do uczestnictwa w konkursie.
 • 30 VI 2017 – zakończenie procesu kwalifikacji uczestników do konkursu (ocena nadesłanych nagrań audio).
 • 14 VII 2017 – Jury festiwalowe przedstawia uczestników zakwalifikowanych do konkursu.
 • 11 VIII 2017 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE i ogłoszenie Laureatów, kategoria Piosenka Turystyczna
 • 12 VIII 2017 – PRZESŁUCHANIA KONKURSOWE i ogłoszenie Laureatów, kategoria Piosenka Żeglarska


DLA ZAKWALIFIKOWANYCH UCZESTNIKÓW

 • Organizator zakwalifikowanym uczestnikom konkursu IV Edycji Festiwalu „Bieszczady pod Żaglem” 2017 zapewnia nocleg oraz wyżywienie podczas trwania festiwalu.
 • Zakwalifikowani uczestnicy zobowiązani są przesłać w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia kandydatów „RIDER TECHNICZNY”. Rider przesłać można drogą elektroniczną na adres: kontakt@slepakura.com
 • Uczestnicy festiwalu zobowiązani są do udziału w próbach akustycznych, które organizowane będą w dniach Przesłuchań Konkursowych. O dokładnej godzinie i miejscu prób uczestnicy zostaną powiadomieni na miejscu przez Organizatora.
 • Próba akustyczna ma na celu ustawienie odpowiednich poziomów dźwiękowych dla wykonawcy jak i dla słuchaczy oraz omówienia z wykonawcą jego wymagań technicznych. Podczas próby wykonawcy nie wykonują całego programu artystycznego a czas próby jest ograniczony.
 • Podczas Przesłuchań Konkursowych oceniane będzie wykonanie, strona artystyczna oraz jakość występu pod względem prezentacji wykonawcy na scenie.
 • Uczestnicy konkursu poprzez podpisanie Oświadczenia o przekazaniu praw autorskich wyrażają zgodę na wymienione w Oświadczeniu sposoby rejestracji i wykorzystania przez Organizatora zgromadzonych w czasie Festiwalu materiałów audio i wideo.
 • Laureaci konkursu zobowiązani są do wzięcia udziału w Koncercie Laureatów z przygotowanym programem artystycznym o czasie trwania nieprzekraczającym 30 min.
 • Osoby towarzyszące, niebędące asystą osób niepełnosprawnych lub rodzicem/opiekunem niepełnoletniego wykonawcy, niebiorące udziału w festiwalu nie mogą wnosić jakichkolwiek roszczeń odnośnie zakwaterowania i wyżywienia do organizatora. Organizator nie ponosi za te osoby żadnej odpowiedzialności.
 • Organizator obarcza odpowiedzialnością uczestników festiwalu za szkody spowodowane z winy artystów i będzie żądać rekompensaty finansowej od nich w przypadku zniszczenia mienia itp., celem naprawy szkody. W sytuacji niewypłacalności winnego wobec poszkodowanego, organizator będzie zmuszony kierować sprawy na drogę postępowania sądowego.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i inne sytuacje mogące mieć charakter przestępczy spowodowane przez uczestników festiwalu.
 • Organizator zastrzega sobie prawa do zmiany godzin występów konkursowych, zmiany miejsca konkursu na terenie tego samego miasta, dyskwalifikacji uczestnika za niewłaściwe zachowania spowodowane m.in. nadużyciem alkoholu lub innych używek.
 • Organizator wymaga od uczestników podpisania oświadczenia o nie spożywaniu alkoholu przed wejściem na scenę, złamanie tej zasady będzie traktowane jednoznacznie z dyskwalifikacją uczestnika z konkursu lub koncertu laureatów. W takiej sytuacji Organizator będzie miał prawo do żądania zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia.
 • Kolejność występów ustala Organizator.
 • Werdykty Jury są ostateczne.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie Festiwalu.
 • Wszystkie kwestie sporne związane z festiwalem rozstrzyga Organizator.
 • Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.

 


Pliki do pobrania:

Zgłoszenie podmiotu wykonawczego
Oświadczenie o prawach autorskich